Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MediMundo zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rivierenland onder nummer 34134533 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MediMundo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MediMundo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MediMundo. MediMundo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MediMundo dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van MediMundo zijn vrijblijvend en MediMundo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euro's] [inclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten.
3.3 Bij bestellingen via onze webwinkel worden de verzendkosten automatisch berekend op een vaste vergoeding per land/bestemming. MediMundo behoudt zich het recht voor bij kleine bestellingen van bepaalde producten gebruik te maken van brievenbusdozen in plaats van verzenddozen.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren. In overleg binnen 7 dagen zijn er uitzonderingen, neemt u contact op via info@MediMundo.nl hierover! Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij MediMundo worden afgeleverd, dus niet gedragen, geen onaangename luchtjes i.v.m. hygiëne en indien labels aangehecht laten, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand . Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij helaas de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.3 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt MediMundo zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.4 Indien u iets terug stuurt, kunt u deze stappen volgen:
• Stuur, een e-mail naar info@MediMundo.nl (of schriftelijk per brief) zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer dat u via e-mail hebt ontvangen!
• Geef in de mail aan of u het product wilt ruilen of dat u het orderbedrag (minus de verzendkosten) teruggestort wilt krijgen. Vergeet voor een snelle afhandeling niet uw bank-/girorekening te vermelden!
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen.
• Frankeer de retourzending voldoende.
Retouradres:
MediMundo-Hair4You
Broekseweg 9A
4231 VC Meerkerk
Na ontvangst en goedkeuring van uw zending wordt uw artikel binnen 7 dagen gecrediteerd (exl. verzendkosten)
5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden vooraf.
6. Levering
6.1 De door MediMundo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 MediMundo heeft maximaal 30 kalenderdagen de tijd om het overeengekome te leveren.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MediMundo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u MediMundo daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte (binnen 7 dagen)
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MediMundo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan MediMundo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en MediMundo (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is MediMundo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MediMundo.
9.2 De administratie van MediMundo geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MediMundo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MediMundo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Klant gaat ermee akkoord dat MediMundo gebruik maakt van de diensten van TNT post en dat MediMundo niet verantwoordelijk is voor eventuele onvolkomendheden in de aflevering of vermissing van zendingen.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MediMundo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MediMundo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MediMundo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 MediMundo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland